Proszę czekać, trwa wyszukiwanie...

Wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dla Klientów

 

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest „MOTO-HURT” Spółka Akcyjna Kazimierz Kozek (dalej MOTO-HURT S.A.) z siedzibą: ul. Krakowska 150B, 35-506 Rzeszów

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 

 • w celu przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej RODO, przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy

 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na MOTO-HURT S.A., wynikających z obowiązujących przepisów prawa na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania

 • w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń MOTO-HURT S.A. na podstawie art.6 ust.1 lit.a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz RODO, nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes MOTO-HURT S.A.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

 

 • udzielona zgoda;

 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;

 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową,

np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 

 • przepisy prawa, które mogą obligować MOTO-HURT S.A. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

 • okres przez jaki są świadczone usługi;

 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych osobowych;

 • okres na jaki została udzielona zgoda.

 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez MOTO-HURT S.A., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może mieć wpływ na dalsze wykonywanie usług przez MOTO-HURT S.A.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail administratora danych osobowych: odo@moto-hurt.pl

 

ukryj treść